Област Варна е пета по размер на работната заплата в страната след Враца и Стара Загора

Варна<+> 24.11.2022 14:08 Снимка: ДНЕС+

Област Варна е пета по размер на работната заплата в страната след Враца и Стара Загора

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2022 г. намаляват със 7.2 хил., или с 4.7% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 146.9 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 34.8%, „Добивна промишленост“ - с 11.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.3%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 1.5% е регистрирано в дейност „Преработваща промишленост“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 18.1 и 13.0%.

В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8 хил., или с 0.5% по-малко в сравнение с края на септември 2021 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 1.7 хил. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.5 хиляди. 

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ - с 15.3%, „Други дейности“ - с 6.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2022 г. спрямо края на септември 2021 г. има в икономическата дейност „Административни и спомагателни дейности“ - с близо хиляда наети лица, което в проценти е с 14.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2022 г. е 1 553 лв., за август - 1 539 лв. и за септември - 1 625 лева. По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. -1 572 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 390 лв., София - 1 618 лв., Враца - 1 614 лв. и Стара Загора - 1 580 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.2%, „Държавно управление“ - с 9.2% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.2%.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.3% спрямо третото тримесечие на 2021 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2022 г. са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 315 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 276 лева;

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 032 лева.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648