Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2020 година

Варна<+> 10.06.2021 11:42 Снимка: ДНЕС+

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“. Получените данни позволяват изследване на бедността както на национално, така и на регионално ниво, като при изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта. 

Оценка на бедността 

През 2020 г. линията на бедност в област Варна e 480.00 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 451.00 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Варна са били 24.0% от населението на областта, при 23.8% от населението на страната. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям със 7.3 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 27.5 и 20.2%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 8.8%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 2.9 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.0% до 30.6%, или с 6.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 44.8%, или с 20.8 процентни пункта. 

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. Най-голям брой лица в област Варна изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (52.0%), възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (36.8%), както и ограничения при отоплението на жилището си (22.1%). Успоредно с това 0.7% от лицата не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 0.6% - цветен телевизор, 5.0% - автоматична пералня. 24.0% от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 31.8% от лицата не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. През 2020 г. 20.8% от населението в област Варна живее с материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2020 г. 35.8% от населението в област Варна, или 168.6 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.  Стойността на показателя намалява с един процентен пункт спрямо 2019 г. по-значително при мъжете - с 1.4 процентни пункта, в сравнение с жените - 0.6 процентни пункта.

CHF CHF 1 1.78729
GBP GBP 1 2.28592
RON RON 10 3.97083
TRY TRY 10 1.89161
USD USD 1 1.64438