232 деца са преминали през миналата година през Детска педагогическа стая във Варна

Варна<+> 12.05.2021 12:26 Снимка: ДНЕС+

232 деца са преминали през миналата година през Детска педагогическа стая във Варна

Два пъти повече са момчета, извършители на противообществени прояви и престъпления

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Варна през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет1 в детските педагогически стаи в област Варна са водени 595 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им се увеличава с 12, или с 2.1%, сочат данните на Териториално статистическо бюро - Североизток.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 84.2%;
 • малолетни (8 - 13 години) - 15.8%;
 • момчета - 467 (78.5%);
 • момичета - 128 (21.5%);
 • учащи - 493 лица (82.9%);
 • в криминогенна среда живеят 200 малолетни и непълнолетни (33.6%).

Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 197, или 33.1% от всички водени на отчет лица, като 81.7% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2019 г. броят на новозаведените намалява с 1.5%.

През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 196 малолетни и непълнолетни лица, или 32.9% от водените на отчет през годината. Причините за това са:

 • поправяне на поведението - 99 лица (50.5%);
 • навършване на 18-годишна възраст - 89 лица (45.4%);
 • други основания - 8 лица (4.1%).

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви в област Варна през 2020 г. през ДПС са преминали 232 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 154, или 66.4%, а момичетата – 78 (33.6%).

Разпределението на преминалите през ДПС по някои видове противообществени прояви е следното:

 • бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 42 лица (18.1%);
 • проява на насилие и агресия - 34 лица (14.7%);
 • повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 26 лица (11.2%);
 • употреба на психоактивни вещества - 25 лица (10.8%);
 • непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 18 лица (7.8%);
 • скитничество - 18 лица (7.8%).

Извършени престъпления

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления в област Варна, са 205.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 88 лица, или 42.9% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 45.5% (40 лица), на взломни кражби - 13.6% (12 лица), на кражби от домовете - 11.4% (10 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2020 г. в ДПС в област Варна са регистрирани 52 пострадали от престъпления лица на възраст 8 - 17 години, от които 35, или 67.3% са момчета. Малолетните пострадали лица са 20 лица (38.5%), а непълнолетните - 32 (61.5%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 21 лица (40.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 14 лица (26.9%), от блудство - 3 лица (5.8%), от грабежи - 2 лица (3.8%) и от изнудване – 2 лица (3.8%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Варна са образували 224 възпитателни дела, от които 215 (96.0%) са по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 197, като от тях в срок до един месец са решени 151 дела, или 76.6%. Прекратени на различни основания са 13 дела (5.8% от образуваните възпитателни дела). В края на 2020 г. 22 дела са останали несвършени.

През 2020 г. местните комисии са наложили 289 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 197 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 222 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • предупреждение - 83 мерки (28.7%);
 • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 71 възпитателни мерки (24.6%);
 • задължаване да участва в консултации, обучения и програми - 69 мерки (23.9%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

 • малолетни са 33 лица (16.8%), а непълнолетни - 164 (83.2%);
 • момчетата са 162 (82.2%), а момичетата - 35 (17.8%).
CHF CHF 1 1.78729
GBP GBP 1 2.28592
RON RON 10 3.97083
TRY TRY 10 1.89161
USD USD 1 1.64438