1058 безработни в област Варна са постъпили на работа през юни 2023г.

Варна<+> 27.07.2023 13:18 Снимка: ДНЕС+

1058 безработни в област Варна са постъпили на работа през юни 2023г.

На работа в област Варна през юни 2023 г. са постъпили 1058 безработни лица. 84,31% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (892). През месеца в трудова заетост са устроени 217 младежи на възраст до 29 години, както и 52 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През юни 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 840 работни места. На първичния пазар са обявени 838 работни места. Най-много от заявените през месеца места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорство (354), образование (128) и   търговия (72). Следват преработваща промишленост (71), държавното управление (50), транспорт, складиране и пощи (29), строителство (24) и административни и стопански дейности (19).

Равнището на безработица във Варненска област през юни 2023 г. е 2,9%[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 711, с 343 по-малко спрямо месец май на 2023 г. (6054). В сравнение с май 2023 г. (3,1%) се отчита намаление от 0,2% пункта на равнището на безработица.

В град Варна броят на регистрираните безработни през юни 2023 г. е 2895 – със 101 лица по-малко спрямо май 2023 г. (2 996). Равнището на безработица в града е 1,9%. В сравнени с май 2023 г. (2,0%) се отчита намаление с 0,1 проценти пункта.

Три мерки с европейско финансиране подкрепят украинските граждани на българския пазар на труда.

Три мерки с европейско финансиране, които се реализират от Агенцията по заетостта, са на разположение и на украинските граждани с временна закрила в България за успешната им реализация на пазара на труда. Мерките са с общ бюджет от 404 млн. лв., които са осигурени по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

„Започвам работа “- Бюджетът на Компонент 1 „Активиране“ е в размер на 34 млн. лв. С различни дейности ще бъдат активирани безработни и неактивни лица, като бъдат приложени иновативни и интерактивни методи за привличането им на пазара на труда – организиране на събития и трудови борси, информационни кампании в интернет, ателиета за работа и мобилни екипи. По Компонент 1 „Активиране“ е планирано разкриването на Центрове за активиране, в които безработните и неактивни лица ще бъдат

[1] Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2021 г.

мотивирани за активно поведение на пазара на труда. Първите шест Центъра за активиране вече функционират в Димитровград, Кюстендил, Ихтиман, Перник, Пазарджик и Сливен. В тях се предоставят услуги за интеграция в заетост, информиране и консултиране, ще бъдат организирани групови мероприятия, а безработните участници ще бъдат насочвани към свободни работни места, подходящи обучения за повишаване на уменията, както и за валидиране на професионални умения и квалификация.

Предстои и обявяването на Компонент 2 „Обучение“ по мярката „Започвам работа“, който е с бюджет от 42 млн. лв. С дейностите, които ще бъдат реализирани от Агенцията по заетостта, безработните и неактивните лица ще бъдат насочвани към обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, като например владеене на чужд език, включително и български език. Тази възможност ще бъде предоставяна чрез ваучери. По мярката ще бъдат обучавани неактивни и безработни лица.

Украинските граждани в България, които имат желание да започнат работа, ще могат съвсем скоро да се включат и в дейностите по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“. Компонентът е с бюджет от 224 млн. лв., а дейностите ще включват подкрепена заетост за период от 6 до 24 месеца, както и предоставяне на еднократни стимули за запазване на заетостта след изтичане на периода на субсидирана заетост.

„Младежка заетост +“ - Мярката е с бюджет от 80 млн. лв. и предстои да стартира. По „Младежка заетост +“ на безработните и неактивни младежи ще бъде осигурена възможност за стажуване, обучение по време на работа и включване в субсидирана заетост. Украинските младежи до 29-годишна възраст, които са безработни или неактивни, също ще могат да кандидатстват по нея.

„Родители в заетост” - С дейностите по мярката се осигуряват грижи за деца, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи. С осигуряването на детегледачи се дава възможност на родителите да започнат работа. Украинските граждани с временна закрила, които имат малки деца и имат желание да се интегрират на пазара на труда, могат да кандидатстват по мярката „Родители в заетост“, която е с бюджет от 24 млн. лв.

Украинските граждани с временна закрила в България могат да ползват възможностите за улеснен достъп до пазара на труда и по други мерки и програми, финансирани с национални и европейски средства, като потърсят актуална информация за тях в бюрата по труда в страната.

 

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027