Зам.-кметът инж. Петър Петров е новият председател на МИГ Куклен - Асеновград

България 10.07.2020 16:11 Снимка: ДНЕС+

Зам.-кметът инж. Петър Петров е новият председател на МИГ Куклен - Асеновград

Заместник-кметът на Асеновград инженер Петър Петров е новият председател на Местна инициативна група (МИГ) Куклен - Асеновград. Той бе избран за председателското място единодушно с 6 гласа за "За" от новия управителен съвет на сдружението, чийто общ брой членове е 7. "Предстои стартиране на новия програмен период. Очаква ни много работа. Откриват се нови възможности, които не трябва да пропускаме и знам, че с усилията на всеки един от нас ще успеем да направим Асеновград и Куклен приветливи и благоприятни места за живеене", каза след избирането си председателят инженер Петров.

В сградата на асеновградската общинска администрация се проведе и събрание, на което бяха представени отчетът на сдружението за 2019 г. и Годишната програма за дейностите през 2020 г. Общо извършените разходи на МИГ Куклен - Асеновград за миналата година са в размер на 171 409,15 лева. Средствата са разходвани за наем на офис и електроенергия, канцеларски материали и други за поддръжка на офиса, банкови такси и за административни услуги, закупена е офис техника, застраховано е и имуществото съгласно изискванията на Наредба №1 и други.

За популяризиране, информиране на населението и публичност Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ реализира различни дейности през 2019 г., които се оповестяват на интернет страницата на организацията. Сред публикациите има обяви за прием на проекти по мерките от СВОМР; списъци на подадените проектни предложения по обявените от МИГ Куклен - Асеновград процедури; списъци на одобрените от „МИГ Куклен - Асеновград“ проектни предложения, както и на отхвърлените такива. Междувременно са изработени и отпечатани рекламни и информационни материали. Организирани са и проведени обучения за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. В отчетния период са проведени 16 консултации с потенциални бенефициенти по различните мерки от Стратегията за ВОМР и други.

В Програмата за дейността за 2020 г. на сдружението се предвиждат дейности по администриране на изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Предвижда се сключване на споразумения за изпълнение на одобрени проекти с бенефициенти и провеждане на Информационна кампания за целевите групи бенефициенти на територията на сдружението. Други дейности също са заложени в програмата за 2020 г., сред които участие на МИГ Куклен - Асеновград в събития на Национална селска мрежа, на Европейска селска мрежа, в събития на други МИГ на територията на страната и чужбина, повишаване квалификацията на екипите на МИГ, участие в партньорски инициативи на други НПО в страната и чужбина и т.н. Бюджетът на МИГ Куклен - Асеновград за 2020г., одобрен със Заповед на заместник-министъра на земеделието, храните и горите, е в размер на 300 560,26 лева.

CHF CHF 1 1.82056
GBP GBP 1 2.17694
RON RON 10 4.04473
TRY TRY 10 2.28993
USD USD 1 1.65987