Повече от 640 хил. кубика дърва за огрев предоставени на 88 000 домакинства

България 27.10.2021 20:22 Снимка: ДНЕС+

Повече от 640 хил. кубика дърва за огрев предоставени на 88 000 домакинства

До момента чрез директни продажби на физически лица са реализирани дърва за огрев в размер на 640 хил. пр. куб.м. за задоволяване потребностите на 88 000 броя домакинства. От тях чрез продажби от временен горски склад са реализирани 454 хил. пр. куб. м., а останалите 186 хил. пр. куб. м. са от продажби на корен. Наличните добити дърва на временен горски склад или централен склад за продажба от държавните горски и ловни стопанства на физически лица по списъци от кметствата към днешна дата възлизат на 15 000 пространствени куб. м.

Независимо, че над 130 общини притежават собствени гори, едва 15 общини задоволяват изцяло нуждите на живущите от дърва за огрев от общинските гори. Общините не правят поръчки към горските предприятия, а чрез списъци, предоставени от кметовете на населените места, съобразно възможностите на държавните горски и ловни стопанства, се определят количества за директни продажби от стопанствата на населението по ценоразпис на преференциални цени.

Освен количествата, предоставени чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства за задоволяване потребностите на местното население по списъци предоставени от кметовете, към 27 октомври 2021 г. държавните горски предприятия, чрез техните териториални поделения, са реализирали продажба на общо 1 милион и 507 хиляди плътни куб. метра дървесина от категорията "дърва" (2 милиона и 685 хил. пространствени куб. м.) на юридически лица и еднолични търговци, чрез които те също достигат на свободния пазар.

Предвид нарастващите цени на останалите енергоносители в последните месеци, част от населението се насочва или връща към закупуване на дърва за огрев в по-големи количества от необходимите им, което неминуемо оказва натиск върху пазара, от който се възползват търговците чрез повишаване на крайните цени до потребителите. Независимо от това, през настоящата година държавните горски предприятия са определили общо 1,054 млн. пространствени куб. м. за директни продажби на населението, като при пет от общо шестте държавни горски предприятия планираните за предоставяне количества надвишават отчетените реализирани за предходната 2020 година - общо със 140 хил. пространствени куб.м, с което се гарантира задоволяване потребностите на местното население. В случай на необходимост държавните горски предприятия имат готовност да предоставят и допълнителни количества дърва за огрев.

Въпреки повишеното търсене, цените на дървата са сходни с миналогодишните. Най-търгуваните широколистни дърва се предлагат за лична употреба от горски склад на цени между 37 лева и 48 лева за пространствен кубичен метър без ДДС, иглолистните дърва - между 24 лева и 36 лева без ДДС за различните териториални поделения и се определят от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населеното място и разходите за добив. Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица за собствени нужди, е в границите от 5 лева до 22 лева за иглолистни дърва без ДДС за пространствен кубичен метър и съответно от 12 лева до 28 лева без ДДС за пространствен кубичен метър за широколистните дърва.

Повишение на цената се отчита при фирмите, които транспортират дървесината, и върху които МЗХГ не е в правомощия и не упражнява контрол.

Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите. Добивът може да се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори, както и от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба. Добитите дърва следва да бъдат транспортирани само до адреса на лицето, посочено в списъка на правоимащите лица, като същото няма право да ги продава или предоставя./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448