Около половината проверки на Инспекцията по труда са с акцент върху недекларирания труд

България 01.12.2021 12:07 Снимка: ДНЕС+

Около половината проверки на Инспекцията по труда са с акцент върху недекларирания труд

Почти 17 000 бр. са проверките, които контролните органи на Инспекцията по труда са извършили през годината по специалната мярка от Плана за дейността на Агенцията, насочена към превенция на недекларирания труд. Това са близо половината от всички 37 500 проверки, показват оперативните данни за единадесетте месеца на 2021 г. Наетите в проверените по мярката предприятия са 665 000 лица.

Установените при тези проверки нарушения, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения, са 46 250 бр. Този вид нарушения касаят работата без трудов договор, заплащането, нерегламентирано полагане на извънреден труд, неспазване на разпоредбите по работното време, почивките и отпуските, и са  предпоставка за полагане на недеклариран труд. От общо около 8000 бр. актове за установяване на административно нарушение, по мярката са издадени 4100 бр., от които 3530 бр. за нарушения на нормите, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. Традиционно за този вид нарушения се издават около 75 – 80% от всички актове. Това е показател за високата взискателност на инспекторите по труда по отношение на нарушенията, които крият риск от използване на недеклариран труд.  

В допълнение още около 20% от проверките на Инспекцията по труда се извършват ежегодно в строителството и селското стопанство, които са идентифицирани като рискови сектори по отношение на недекларирания труд. При всяка проверка задължително се проверява и дали заварените на обекта работещи имат сключени писмени трудови договори и дали те са регистрирани в Националната агенция за приходите. В Плана за дейността на Агенцията за 2021 г. са планирани и проверки в около 2000 обекта на контрол, които са идентифицирани като високорискови по отношение прилагането на трудовото законодателство. Проверки в обекти с висок риск от допускане на нарушения ще се планират и през 2022 г. Нивото на риск се определя съгласно Методика за определяне на рисковия потенциал, разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Един от показателите с най-голяма тежест за определяне на нивото на риск са установени нарушения за работа без трудов договор.

„Видно е, че Инспекцията по труда вече изпълнява една от препоръките за превенция на недекларирания труд -  за идентифициране на най-рисковите обекти по отношение на използването на такъв и насочване на контрола приоритетно към тях“, отбеляза изпълнителният директор на Агенцията Румяна Михайлова по време на кръгла маса, на която бяха представени и обсъдени 51 предложения и Методика за превенция на недекларираната заетост. Те бяха представени от Асоциацията на индустриалния капитал в България и са разработени в рамките на изпълнявания от организацията проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. Инспекцията по труда участва в Обществения съвет, създаден по проекта.

„За ГИТ е изключително важно обсъжданите предложения да гарантират ефективността на контрол на съответните органи. Важно е при подготовката на законодателни промени да се търси баланса между гъвкавостта на трудовите и осигурителни отношения и правата на работещите“, заяви още Румяна Михайлова.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648