Общественият сектор предлага повече работни места и по-висока заплата в област Добрич

България 21.11.2023 18:37 Снимка: ДНЕС+

Общественият сектор предлага повече работни места и по-висока заплата в област Добрич

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2023 г. намаляват с 3.1 хил. или със 7.8% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 36.2 хиляди п предварителни данни на Националния статистически институт, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич".

Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалят с 11.3% (до 25.2 хиляди).

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 4.2%, или с 1.6 хил. по - малко в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 1.7%., а в частния сектор намаляват - с 6.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2023 г. е 1 451 лв., за август -

1 468 лв. и за септември - 1 635 лева. През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 516 лв. при 2 000 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 817 лв., а в частния - 1 397 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 11.6% в сравнение със същия период на 2022 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 5 858 лв.; „Образование" – 2 197 лв.. „Държавно управление" – 2 065 лв.; „Финансови и застрахователни дейности" – 1 965 лв.; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 915 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности" – 1 049 лв.; „Транспорт, складиране и пощи" – 1 120 лв.; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 137 лв.; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" – 1 143 лв.; „Култура, спорт и развлечения" – 1 182 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 722 лв., София - 1 864 лв., Варна - 1 861 лв., и Стара Загора - 1 851 лева.

CHF CHF 1 2.07229
GBP GBP 1 2.28245
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 6.26186
USD USD 1 1.81482