1195 лева е средната месечна работна заплата през първото тримесечие за област Варна

Варна<+> 28.05.2020 08:14 Снимка: ДНЕС+

1195 лева е средната месечна работна заплата през първото тримесечие за област Варна

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2020 г. намаляват с 3.4 хил., или с 2.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 146.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21.9%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 10.0% и „Други дейности“ - с 6.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 9.2% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 20.1 и 13.4%.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 6.0 хил., или с 3.9% по-малко в сравнение с края на март 2019 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 3.8 хиляди и „Строителство“ - с 1.6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 32.4%, „Строителство“ - с 11.4% и „Други дейности“ - с 10.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на март 2020 г. спрямо края на март 2019 г. има в икономическата дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.9 хил., което в проценти е с 9.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2020 г. е 1 206 лв., за февруари - 1 198 лв. и за март - 1 179 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. - 1 195 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 805 лв., София - 1 249 лв. и Враца - 1 215 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 3.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 16.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 12.7% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 11.3%.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.1% спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Операции с недвижими имоти“ и „Преработваща промишленост“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 008 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 818 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 741 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 761 лева;
  • „Други дейности“ - 845 лева;
  • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 949 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния сектор - със 7.2%.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

CHF CHF 1 1.81028
GBP GBP 1 2.16418
RON RON 10 4.04314
TRY TRY 10 2.30046
USD USD 1 1.6551